Metformin cancer

Metformin cancer (förebyggande)?

En stor fallstudie utförd på M.D. Anderson Cancer Center har föreslagit att metformin kan skydda emot pankreascancer (cancer i bukspottkörteln).

Risken att drabbas av denna cancertyp hos de som deltog i studien och hade tagit metformin visade sig vara 62 % lägre än hos de deltagare som aldrig hade tagit det, medan deltagare som hade använt insulin eller sekretagoger (så som sulfonureider) löpte 5, respektive 2,5, gånger högre risk att drabbas av denna cancertyp, jämfört med de deltagare som inte hade behandlats med något av dem.

Metformin och cancer
Sambandet mellan intag av metformin och en minskad risk för cancer är fortfarande oklart. Studier har dock visat att metformin bland annat kan minska risken för cancer i bukspottkörteln men mer forsking behövs.

Studien hade dock flertalet begränsningar och anledningen till denna riskminskning är fortfarande oklar. Studier utförda av University of Dundee har visat en minskning med 25 – 37 % av cancerfall hos diabetiker som tagit metformin. Flertalet epidemiologiska och fallkontrollerade studier visade att diabetiker som använde metformin kan ha lägre cancerrisk i jämförelse med sådana som använder andra diabetesläkemedel. Anledningarna till detta fenomen är oklara, och resultaten kräver bekräftelse av kontrollerade studier.

Det misstänks att metformin påverkar cancercellerna direkt.

Metformin visar sig vara starkt och konsekvent antiproliferativt (hämmar celldelning) på flertalet cancercellslinjer, inklusive cancerceller i bröst, tjocktarm, äggstockar, pankreas, lungor och prostata. Dessa cellulära studier kompletterades generellt med förkliniska studier som uppvisade en pålitlig antitumör effekt hos flera olika musmodeller. Lagt till detta, visade de första kliniska försöken en fördelaktig effekt vid bröst och tjocktarmscancer.

Metformin, mer information här.